Sosiaalinen epigenetiikka

Mikä henkilökohtaisessa persoonallisessa olemuksessamme on periytynyttä, ja mikä on noussut kokemuksistamme? Olkoon sitten kysymys melkein mistä tahansa olemukseemme liittyvästä ilmiöstä, olemme näiden kahden asian vaihtelevasti suhteutuva summa. Itse asiassa, epigenetiikka on osoittanut meille, että nämä kaksi asiaa kietoutuvat toinen toisiinsa. Terveytemme, mielenterveytemme, tunnetaitomme ja oppiminen ovat pääsääntöisesti riippuvaisia sekä henkilökohtaisista  kokemuksistamme että perimästämme. Tämä perimämme ei ole kuitenkaan niin kiveen hakattu, kun olemme aikaisemmin luulleet.


Vuosisatoja varhaislapsuuden myrkyllinen traumaperäinen  stressi on yhdistetty aikuisuuden mielenterveysongelmiin. Viimeisinä vuosikymmeninä, monialaisessa tieteellisessä yhteistyössä, olemme voineet paljastaa mielenterveysongelmien sekä myös monien fyysisten sairauksien taustalla vaikuttavia sosiaalisia ja geneettisiä toimintamekanismia. Edistys tiedon ja kokemuksen integroitumisessa tällä vuosituhannella on ollut nopeaa.  Useimmat tutkijat ovat nyt sitä mieltä, että varhaiset kokemuksemme muuntuvat aivojemme neurobiologisiksi ja biokemiallisiksi ilmiöiksi sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen mutta myös perimän eli genomin transkription, ”kopioitumisen” että ja  epigeettisen säätelyn johdattelemana. Isoäitini kaltoinkohtelu vauvana voi näkyä minun reagointimalleissani.


Geenitoiminnan epigeneettinen säätely muodostaa geneettisen informaation ylemmän tason (epi=yläpuolella), jota ei voi havaita suoraan DNA-juosteen emäsjärjestystä tutkimalla. Sen vaikutuksesta geenit voivat toimia erilaisella tehokkuudella eri yksilöissä hänen solulinjoissaan tiettyjen kehitysvaiheiden aikana tai erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Kokemuksemme voivat ikään kuin sytyttää ja sammuttaa geenejämme, ja näiden muutosten on mahdollista periytyä.


Sosiaaliset epäedulliset olosuhteet, kuten köyhyys ja vanhempien päihteidenkäyttö, ja muut vahingollisten kokemuksien tuottamat ahdistustilat, voivat siirtyä meihin paitsi sosiaalisesti lapsuuden haitallisten kokemusten kautta (ACE) myös epigeneettisesti. Yhtälailla myönteiset kokemukset voivat aktivoida tiettyjä solulinjoja ja välittäjäainetoimintoja:  hyvä stressinsietokyky voi siirtyä epigeneettisesti seuraaviin sukupolviin. Kokemuksemme vaikuttavat epigeneettisesti geeniemme ilmenemismuotoihin läpi elämämme.


Mitä tämä tarkoittaa arkikielellä? Aikaisemmin ajattelin, että ihmisen geneettinen olemus annetaan hänelle sattumanvaraisesti kuin arpajaisissa. Emme tällöin voisi vaikuttaa itse mitenkään perimäämme. Nykyään tiedän, että hyväosaisille, turvallisessa ympäristössä kasvaneille ihmisille, annetaan näissä arpajaissa etulyöntiasema. Me saamme nostaa arpamme sellaisesta kiposta, jossa on enemmän omaan kukoistukseen johtavia voittoarpoja kuin huonompiosaisilla, joiden osalle on kasaantunut valmiiksi epigeneettisen säätelyn kautta  ylisukupolvista taakkaa ja huono stressinsietokyky.


Tästä huono-onnisuudesta on seurannaisvaikutuksena on enemmän oppimishäiriöitä, mielenterveys- ja terveysongelmia. Heidän  terveyskulunsa ovat huomattavan paljon suuremmat kuin hyväosaisten. He henkilökohtaisesti (kärsimyksenä ja taloudellisina menoeränä), mutta myös yhteiskunta, joutuu maksamaan suuria rahoja tästä ”epäonnisuudesta”. Asian ei kuitenkaan tarvitse olla näin. Traumainformoidussa järjestelmässä pyritään tasoittamaan tätä huono-onnistunutta, jotta mahdollisimman monelle mahdollistuisi hyväonnisuus eli  arpaonnea eli hyvinvointi ja kukoistus.


Kun  tasoitamme  lapsen sosiaalista eriarvoisuutta ja tarjoamme hänelle vuorovaikutuksellisia korjaavia kokemuksia (hyvän vanhemmuuden tukeminen perheneuvoloissa, sosiaalityö, tunnetaitoisten valmentajien tarjoamat harrastusmahdollisuudet, laadukas varhaiskasvatus ja kasvatus jne.), vahvistamme samalla myönteistä epigeneettistä kehitystä. Voimme tarjota myös aikuisille mahdollisuuden korjaaviin kokemuksiin (terapia, vertaisryhmät, terapeuttiset ryhmät jne.)  Näin he, sekä heidän lapsensa, ovat terveyden ja terveysmenojen suhteen jo paremmassa asemassa kuin heidän vanhempansa. Varhaisella puuttumisella inhimillistämme yhteiskuntaa  ja vähennämme yksilöiden terveysmenoja ja samalla koko yhteiskunnan sote-kustannuksia.


Toisesta näkökulmasta katsottuna taumaattiseen stressiin liittyvä HPA-akselin (Hypotalamus–aivolisäke–lisämunuaiskuori-akseli eli HPA-akseli tärkeä osa sisäeritysärjestelmää, joka kontrolloi stressireaktioita) aktivoitumisherkkyys näyttää periytyvän epigeneettisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kapea vireystilaikkuna eli tunteiden sietoikkuna voi periytyä ylisukupolvisesti. Muutos näyttäisi olevan palautuva eli kun lapsi saa korjaavia kokemuksia, ikkuna voi laajentua, ja tämä saattaa siirtyä epigeneettisesti seuraaviin sukupolviin. Korjaavilla vuorovaikutuksellisilla kokemuksilla voimme kohentaa paitsi yksilöllistä myös ylisukupolvista stressinsietokykyämme. Yhden sotasukupolven kokema traumaattinen stressi, voi siirtyä seuraavaan sukupolveen huonona sressinsietokykynä eli kapeana vireystilaikkuna, heikentyneenä palautumiskykynä.


Juuri epigenetiikkaan liittyvät ilmiöt näyttävät muovailevan aivojamme tavalla, joka joko parantaa tai vähentää resilienssiämme eli kykyämme palautua myrkyllisestä stressistä ylisukupolvisesti.  Köyhyys, turvattomat tai turvalliset kotiolot, fyysinen ja seksuaalinen hyväksikäyttö —oikeastaan kaikki varhaiset huonot ja hyvät kokemuksemme — vaikuttavat aivojemme ja hermostomme infrastruktuuriin myös epigeneettisesti ja samalla kykyymme selviytyä, pysyä terveinä ja kukoistaa. Traumaattiset kokemuksemme muovaat paitsi aivojamme ja yksilön vireystilaa, myös kollektiivista yhteisön ja yhteiskunnan kollektiivista vireystilaa.


Palautumiskykyymme traumaattisesta stressistä voi ajatella vaikuttavan sekä tässä hetkessä tapahtuvat lateraaliset eli sivuttaissuuntaiset yhteisölliset vuorovaikutusprosessit, kuten vahingolliset tai ravitsevat ihmissuhteemme,  tai vertikaaliset, ”pystysuuntaiset” prosessit, ylisukupolviset taakat eli epigeneettinen ja geneettinen perimämme.


Koska epigeneettisiä muutoksia tapahtuu yleensä useissa yksilöissä samanaikaisesti, ne voivat lisäksi juuri lateraalisen siirtymän kautta auttaa populaatioita selviämään ympäristöissä, joissa muutokset ovat liian nopeita varsinaisten geneettisten muutosten tapahtumiselle. ”Laumassa” lateraalisesti epigeneettisen muutoksen tai omien haitallisten kokemusten mukanaan tuomien turvattomien ylivireystilojen tai alivireystilojen leviäminen kokonaisiin yhteisöihin voi johtaa katastrofaalisiin seuraamuksiin. Päinvastainen on yhtälailla totta: ihmiset, jotka ovat saaneet korjaavia kokemuksia, ja pystyvät säätelemään omaa vireystilaansa, voivat auttaa toisia yksilöitä korjaavilla kokemuksilla. He voivat myös tukea ryhmiä ja organisaatioita pysymään optimaalisessa vireystilassa, millä parannetaan myös ongelmanratkaisutaitoja.


Huolestuttavaa on, jos päättäjille on kasaantunut  ACE:tä, epäedullisia epigeneettisiä muutoksia ja huono stressin sietokyky. Heidän motivoimisesta ja mahdollisuuksistaan korjaaviin kokemuksiin pitää pitää erityisen hyvä huoli. Jatkuvassa sisäiseen turvattomuuden kokemukseen liittyvässä ylivireys- tai alivireystilassa ihmisen näkökyky kapenee, sosiaaliset vuorovaikutustaidot katoavat ja hän tekee helposti huonoja päätöksiä.


Ajattelen traumainformoidun liikkeen olevan monen muun asian ohella pyrkimys vaikuttaa epigeneettisesti ihmiskuntaan, jotta paitsi yksilöinä, myös yhteisöinä, kansakuntina  ja globaaleina muuttuvina yhteisönä, selviäisimme tulevista ihmiskunnan haasteista kasvattamalla kansalaisten myrkyllisen stressin sietokykyä eli resilienssiä.  Emme ole siis lapsina, emmekä edes välttämättä aikuisina, oman onnemme seppiä. Sen sijaan geenimme, epigeneettiset muutokset ja  ympäröivät  epävakaat tai tasapainoiset ihmiset, ovat onnemme seppiä. Aikuisena traumainformoidussa systeemissä voimme itse tietoisesti hakeutua resilienssiämme kasvattavaan seuraan ja pyrkiä ottamaan vastuuta omasta psykofyysisestä kehityksestämme. Tämä täytyisi mahdollistaa kaikille kansalaisille.


Epigeneettinen muuntelu voidaan mieltää osaksi luonnon monimuotoisuutta ja se voidaan sisällyttää myös luonnonsuojelun piiriin. Näin myötätuntoon rakentuvan sosiaalisen epigeneettisen muuntelun voi lukea ihmisluonnosuojelun piiriin kuuluvaksi. Meidän on kyettävä vähentämään kansalaisten myrkyllistä traumaperäistä  stressikuormaa, kasvattamalla kaikkien kansalaisten resilienssiä, mikäli haluamme suojella luomakuntaa, omaa terveyttämme, mielenterveyttämme ja ylipäätään ihmisyyttä vaikkapa väkivaltaiselta käytökseltä ja sodilta. Muutos on jo lähtenyt liikkeelle, ja keskeisessä roolissa systeemisessä muutoksessa ovat sote-ammattilaiset, poliisi ja varhaiskasvattajat.


PS. En ole genetiikan asiantuntija vaan integroiva ajattelija, joten tosi mielelläni otan vastaan kritiikkiä, täydennystä ja korjausehdotuksia tähän pohdintaani.


Lähteitä:


https://journal.fi/tt/article/download/49578/14670


The Neuroscience of Psychotherapy, Healing the Social Brain, Louis Cozolino


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3712403

BLOGIT

Katin sosiaali- ja terveyspoliittinen sekä sisäisen turvallisuuden selonteko

Traumainformoitu, ACE-tietoinen kulttuuri, on ihmisluonnonsuojelua.

Ajatuksia sukupuolisesti, henkisesti ja kultuurisesti sensitiivisestä traumainformoidusta työotteesta

Erilasia menetelmiä voidaan yhdistää sukupuolisensitiivisesti, hengellisesti ja kulttuurisesti sensitiivisesti, hybridisti, ottaen huomioon kunkin ryhmän oma perinne ja erityistarpeet.

Kati Sarvela

Medikaalisista traumoista diagnooseihin - Mielenterveyden edistämistä traumainformoidusti

Monimuotoiset mielenterveysongelmamme tarvitsevat monimuotoisia, moniammatillisia, viisaita, kokonaisvaltaisia ratkaisuja. 

Kati Sarvela

Faktoja lapsuuden haitallisten kokemusten tutkimuksista ja resilienssitekijöistä

Kymmenen faktaa lapsuuden haitallisista kokemuksista ja resilienssistä.

Kati Sarvela

Pohdintaa traumasta ja väkivallasta

Aikamme on tehnyt yhä näkyvämmäksi trauman ja väkivallan välisen liiton, ja tarvitsemme rauhanomaista kansalaisaktivismia, jottemme anna lisää sijaa yhteiskuntaamme väkivaltaistumiselle.

Kati Sarvela

Covid-19, traumatietoisuus ja resilienssi

Järjestelmä, jossa unohdetaan haavoitettujen ihmisryhmien erityistarpeet, on paitsi kallis myös epäinhimillinen. Tehokkaat sote-palvelut luodaan kuuntelemalla juuri heitä erityisen herkällä korvalla.

Ajatuksia traumasta, traumainformoidusta järjestelmästä ja työotteesta

Traumainformoidussa liikkeessä ihmiset koulutetaan tiedollisesti ja kokemuksellisesti uuteen ymmärrykseen traumoista. Työskentely niiden parissa on varsin erilaista nykyään kuin vaikkapa perinteisessä viime vuosisadan psykoanalyyttisessä työskentelyssä.

Mikä ihmeen traumainformoitu?

Muistutan, että traumainformoitu organisaatio ei ole itse päämäärä, vaan se on kollektiivinen askel kohden syvällistä toipumiskulttuuria, jossa osaamme käydä voimavaralähtöisesti ja parantavasti keskusteluja myös epämukavista ja kipeistä teemoista. ‍

- Kati Sarvela -

Yhteinen kieli - traumatietoisuutta ihmissuhdetyöhön - videoita

Täältä löydät videoita liittyen kirjaamme Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen (kustantaja Basam Books, 2020)

Mitä yhteistä on COVID-19:lla ja väkivallalla?

YHTEENVETONA sekä virusinfektiot että väkivalta ovat tarttuvia sairauksia, jotka voivat muuttua pandemiaksi. Ne molemmat voivat johtaa kuolemaan, fyysiseen sairastavuuteen, traumatisoitumiseen ja ihmisten eristäytymiseen. Covid-19 vastaan rokotus on erilainen kuin väkivaltaa vastaan rokottaminen.

Kati Sarvela

Intersektionaalinen analyysi ja traumainformoitu terveydenhoitojärjestelmä

Kuinka intersektionaalisuus liittyy traumainformoituun liikkeeseen ja erityisesti terveydenhuoltoon?

Kati Sarvela

Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen ennakkojulkkarit

Ennakkojulkkarit kirjastamme "Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen"

Komplisoituneen trauman jäljillä

Komplisoitunut trauma saa alkunsa pitkäkestoisessa stressissä, joka on niin vaikeaa, että stressin automaattinen sääntely kehossa lopulta muuttuu mahdottomaksi. Erityisen haavoittuvia komplisoituneelle traumaperäiselle stressille ovat he, jotka ovat kokeneet stressiä varhaislapsuudessa hermoston ollessa vielä muodostumassa.

Jukka Packalen

Hammashoitohuone teatterinäyttämönä

Trauma varastaa liian usein mielikuvituksemme ja elämämme muuttuu liian vakavaksi. Tärkeä osa toipumista on luovuuden ja mielikuvituksen kapasiteetin palauttamista. Niiden avulla voimme löytää itsemme meitä dominoivien narratiivien takaa.

Kati Sarvela

Traumainformoitu järjestelmä ja ihmisoikeudet

Meidän on täytettävä tieteen ja ihmisoikeusaktivismin välillä oleva kuilu sekä tarjottava traumatietämyksemme paitsi ruohonjuuritasolle myös johtamiseen ja rakenteisiin.

Kati Sarvela

Voiko korona pandemia tuoda tullessaan mitään hyvää kansalaisille ja kansakunnille?

Olemme saaneet huomata, että korona tuo mukanaan huolta, pelkoa, ahdistusta ja surua. Nykyisen pandemian voi ajatella olevan myös kollektiivisesti globaali trauma, joka osoittaa kuinka helposti haavoittuvan elämäntavan olemme maapallolle rakentaneet.

Kati Sarvela

Sydänyhteyden neurobiologiaa

Meille ammatilaisillekin alkaa yhä enemmän valjeta monialaisessa tieteellisessä yhteistyössä se, että tämä sydänyhteys ei ole mitään “hörhöä sanahelinää”, vaan se näyttää olevan puhdasta interpersonaalista neurobiologiaa

Kati Sarvela

Krooninen kipu, trauma ja vireystila

Trauma ja kipu näyttävät kietoutuvan erottamattomasti toinen toisiinsa. Krooninen kipu voi olla traumaperäistä ja siitä itsessään kärsiminen voi olla henkilölle traumatisoivaa.

Kati Sarvela

Sosiaalinen epigenetiikka

Myötätuntoon rakentuvan sosiaalisen epigeneettisen muuntelun voi lukea ihmisluonnosuojelun piiriin kuuluvaksi.

Kati Sarvela

Kollektiivisesta traumasta ja yhteiskuntarauhasta

Kati Sarvela, HLL, terapeutti (sensomotorinen psykoterapia, hypnoterapia)

Mitä tarkoitetaan traumainformoidulla systeemillä terveydenhuollossa?

Traumainformoidussa systeemissä (TIS) on kolme tasoa: systeemi, hoiva ja varsinaiset traumainterventiot.

Yhteinen kieli - Traumainformoitu kohtaaminen ihmistyössä

VIDEO Toukokuun 2019 alkupuolella kokoonnuimme Maunula-talolle keskustelemaan traumainformoidusta kohtaamisesta. Juontajana toimi Hanna Kortejärvi, ja keskustelijoina Maria Lindroos, Johanna Linner Matikka ja Kati Sarvela.

Basam Books ja Iloa ja toivoa -verkosto yhteistyössä

Näyttöön perustuvaa vai asiakkaan kokemukseen luottavaa psykoterapiaa?

Meillä on ruohonjuuritasolla loistavia osaajia, jotka osaavat työnsä. Ehkä olisi aika kuunnella asiakkaiden lisäksi myös heitä. Tarvitsemme säätelyjärjestelmää, mutta sen täytyy olla inhimillisen elämän orgaanista olemusta kunnioittava.

soTE, SOte vai SOTE?

Sosiaalityö on panostus kansalaisten yhteisölliselle hyvinvoinnille. Sosiaalityö on investointia tulevaisuuteen. Se on kustannustehokkuutta, joka näkyy myös soTE-säästöinä. Se on ihmisen tukemista ja auttamista henkilökohtaiseen kukoistukseen.

Kohti traumasensitiivistä hengellisyyttä

Keskinäisen luottamuksen ja varauksettoman hyväksynnän, väkivallattoman henkisen yhteisön, ylläpitämiseen tarvitaan tietoa traumoista ja niiden seurauksista mutta myös toivon esillä pitämistä. Yhteisö, joka on samanaikaisesti turvallinen ja ennakoitava, avoin, virtaava ja notkea, syvällinen ja leikkisä, prosessinomainen eli sanalla sanoen Elävä.

Pirkko Olanterä

Kuinka valetaan peruskivet traumainformoituun organisaatiokulttuuriin?

On olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, että lapsuuden hankalat kokemukset ja muut "traumat", tunnehaavamme, vaikuttavat merkittävästi oppimiseemme ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Sitä mukaan kun tätä tieteellistä näyttöä on alkanut kasaantua lisää, on traumainformoituja käytäntöjä alettu integroimaan kansainväilsesti yhä kasvavassa määrin, paitsi kouluihin ja varhaiskasvatukseen, myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kati Sarvela

Traumainformoituhoito osa 2

Traumainformoitu kohtaaminen tarjoaa työkaluja hoitokultuurin inhimillistämiseen. Erikoislääkäri ja psykoterapeutti Anne Pelkonen keskustelee Pekka Piirron kanssa traumainformoidusta hoidosta.

Lapsuuden haitalliset kokemukset ja traumainformoitu järjestelmä

Euroopassa Skotlanti ja Wales ovat traumainformoidun järjestelmän luomiessa edelläkävijämaita. Myös Islannissa ollaan paneuduttu tehokkaasit lapsuuden eriarvoistumiseen ja heidän kaltoinkohteluun sekä laiminlyöntiin. Jospa me Suomessakin vähitellen löydämme tahtotilan pureutua sairauksia ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevään traumainformoituun kohtaamiseen.

Kati Sarvela

Vallitseeko työpaikallasi turvallisuuden ilmapiiri?

Kun fyysiseen turvallisuuden muotoon suunnataan liiallinen huomio, terapeuttisesta tai koulutustilasta muodostuu pikemminkin vankila kuin oppimista edistävä ja parantava tila. Pahimmassa tapauksessa yliturvallisesta fyysisestä tilasta syntyykin lukemattomin säännöin ja määräyksin ihmistä kaltoin kohteleva ympäristö. On tärkeää muistaa, että fyysisesti turvallista tilaa ei koskaan synny, mikäli rinnalla ei samanaikaisesti ole sosiaalista, psykologista ja moraalista turvaa.

Kuinka tuen kaltoinkohdeltua lasta?

Aikuinen voi myötätuntoisella toiminnallaan luoda vähitellen olosuhteet lapsen ja nuoren ihmisen henkiselle kasvulle. Ilman aikuisten rakkaudellista tukea, emme kasva hyvää elämää rakentavina, itseohjautuvina, oman elämämme käsikirjoittajina.

Demokratia on vastalääkettä organisaation traumoille

Keskeistä traumainformoidulle järjestelmälle on, että sitä ohjataan terveillä rakenteilla ja demokraattisilla johtamistyyleillä. Aivan kuten traumasta toipuvien yksilöiden, myös organisaatioiden, turvallisuuden kokemusta on niillä vahvistettava. Sandra Bloom kiinnittää huomionsa siihen, että joskus valitettavasti jopa tieteen nimissä, on luotu esteitä, jotka vaikeuttavat organisaation muuttumasta terveeksi itseorganisoituvaksi systeemiksi, kokonaisvaltaisesti parantaviksi turvapaikoiksi.

Ilon ja toivon päihdetyötä

Eniten minua koskettivat Inhimillisyyden vallankumous -kirjan näkökulman kiteyttävät seitsemän teesiä. Nuo teesit perustuvat kirjan kirjoittajien kokemuksiin, eri tieteen alojen tutkimuksiin sekä keskusteluihin kansalaisten ja sote-alan ammattilaisten kanssa.

Väärinkäsityksiä traumainformoidusta hoitamisesta

Traumainformoitu hoito on monelle hankala sanapari ymmärtää, ja se saattaa luoda helposti väärinkäsityksiä. Minusta tätä käsitettä on kuitenkin hyvä oppia käyttämään, koska se on kansainvälisesti käytetty termi.

Kati Sarvela

VIDEO: INHIMILLISYYDEN VALLANKUMOUS - ILOA JA TOIVOA kirjan julkistamistilaisuus

Video Basam booksin järjestämästä tInhimillisyyden vallankumous -kirjan julkistamistilaisuudesta Tiedekulmassa lokakuussa 2018. Kirjan kirjoittajat keskustelevat mm. Inhimillisyyden vallakumous -kirjan seitsemästä teesistä.

VIDEO: Traumainformoidun hoidon näkökulmaa hammashoitopelkoon

Suunhoidon ammattilaiset hyöytyvät monin tavoin traumainformoiduista hoitokäytännöistä. Traumainformoidusta näkökulmasta katsottuna hammaslääkärit ovat pääkallopaikalla, koska he näkevät joka päivä työssään tunnehaavojen jälkiä terveydessä ja mielenterveydessä.

Kati

Yhteisöt ovat kuin biologisia organismeja

Niin kuin yksittäinen ihminen, myös ryhmä, vaikkapa työyhteisö voi olla stressaantuneessa tilassa, vireystilaikkunan ulkopuolella. Stressi voi olla ylikuormittuneisuutta tai historian aikana kasaantunutta traumaattista stressiä.

Kati Sarvela

VIDEO: Tammikuun 2018 tapahtuman fiiliksiä.

Tammikuun 2018 tapahtuman fiiliksiä.

Kokemustieto ja myötätunto hoitamisen apuna

Kokemuksiin suhtaudutaan terveydenhuollossa kaksijakoisesti. Potilaiden kokemukset ovat välttämättömiä sairauksien diagnoosissa ja hoidossa. Ihminen itse kertoo, mikä paikka on kipeä, miten parantuminen etenee ja miten hän yleensäkin voi. Tämän lisäksi usein tehdään erilaisia laboratoriokokeita ja tutkimuksia.

Riisutaanko hypnoosi maagisesta kaavustansa? Neurotieteet arkipäiväistävät hypnoosin imagoa

Suurin ero hypnoosilla ja mindfulnessilla on, että niiden historialliset juuret ovat erilaiset. Ennustan, että tulevaisuudessa tietoisuustaidoissa hyödynnetään enemmän myös hypnoosista opittuja ilmiöitä. Nämä perinteet täydentävät toinen toisiaan siinä missä taiteellisetkin flowtilat (muuntuneet tajunnan tilat). Tiloja on kuitenkin osattava käyttää parantavasti, oikealla eettisellä, “integroivalla” eli tilojen vuorovaikutusta parantavalla, yhdistävällä asenteella.

Omahoito- tavallinen tiistai

Diabeteshoitaja, Heikki, auttaa ja tukee diabetesta sairastavaa Saria tiedostamaan ja iloitsemaan arjessa tapahtuneista pienistä edistymisen askelista. Sari kertoo, että naapuruston kimppakävelyrinki on kokoontunut jo 7 kertaa 3 viikon aikana. Hän on havainnut, että lisääntyneen liikkumisen myötä ruokavaliossa on tapahtunut spontaaneja muutoksia parempaan suuntaan. Makeaa ja rasvaista ei tee mieli syödä entiseen malliin. Hän hämmästelee, että keho tietää mikä on haitallista.

Hanna Kortejärvi

Mikä kohtaamisessa on tärkeää?

Karita Palomäki pohtii, millainen on parantava kohtaaminen. Ihmisen hoitaminen ei ole vain konemaista biologista ajattelua, vaan voimme aktivoida potilaan omia parantavia voimia, kun osaamme kohdata potilaitamme arvostavasti, kokonaisina ihmisinä. Onneksi näitäkin taitoja voi opettaa kokemuksellisin mentelmin.

Karita Palomäki

Sotesoppaan uusi resepti?

Terveydenhoitojärjestelmämme on tällä hetkellä kriisissä. Tämä ei ole pelkästään poliittisten päättäjien ongelma. Se on ruohonjuuritasolla toimivan kenttäväen stressitekijä ja tulevaisuuden haaste.

Kati Sarvela

‍Eläköön sotessa toivo, ilo ja kokemuksellinen oppiminen!

Pauliina Aarva ja Kati Sarvela keskustelevat, kuinka ovat löytäneet itselleen takaisin jo kadonneen toivon ja ilon työhönsä.

Kati Sarvela ja Pauliina Aarva