Yhteinen kieli – traumatietoisen kohtaamisen (TIT) peruskoulutus

Taustaa

Traumatietoisen kohtaamisen kolmepäiväinen peruskoulutus ja sen opetussuunnitelma valmistuivat Työsuojelurahaston rahoituksen tukemana syksyllä 2020. Koulutus tarjoaa vankan perusymmärryksen traumainformoidusta työotteesta sekä konkreettisia työkaluja omaan työarkeen. Se on suunnattu kaikille ihmistyön ammattilaisille, erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan avain- ja esihenkilöille.

Mitä tarkoitetaan traumainformoidulla työotteella?

Traumainformoidun lähestymistavan ytimessä on ihmistenvälinen tunnehaavat huomioiva kohtaaminen. Filosofian taustalla on ajatus siitä, että traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltua. Tunnehaavoilla on suuri merkitys oppimiseen, terveyskäyttäytymiseen ja esimerkiksi kipukokemukseen yhtä lailla kuin erilaisiin toimenpidepelkoihin. Ihmissuhdetyössä traumainformoitu työtapa voi helpottaa merkittävästi traumatisoituneen ihmisen oppimista sekä hoidon etenemistä ja vaikuttavuutta. Kouluissa on perinteisesti lähestytty traumaan liittyviä ilmiöitä kurinpito-ongelmina sen sijaan, että yhteisöt puuttuisivat riittävästi pahoinvoinnin takana oleviin juurisyihin kuten köyhyyteen, perheväkivaltaan ja lapsen emotionaaliseen laiminlyöntiin. Traumainformoidun ajattelun kautta näkökulma käännetään ”hankalasta lapsesta” häntä ympäröiviin aikuisiin sekä kysymykseen "mitä sinulle on tapahtunut?"

Lisätiedot

iloajatoivoa@gmail.com

Kansainvälistä tietämystä Suomen oloihin sovellettuna

Trauma on universaali ilmiö, joka koskettaa kaikkia ihmisiä. Siksi myös traumainformoidut käytännöt ovat universaaleja periaatteita. Traumainformoitu työote on levinnyt laajasti englanninkielisiin maihin, joissa on luotu monenlaisia toimivia koulutusmalleja. Niissä keskeisessä roolissa ovat olleet mm. kehotietoisuus, tunnetaidot, itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen sekä lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutusten tiedostaminen. Alkuperäinen Yhteinen kieli -peruskoulutuksemme on syntynyt integroimalla olemassa olevista tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvista malleista Suomen oloihin sopivan koulutuspaketin (TIT). Korostamme omassa koulutusmallissamme erityisesti luovia terapioita ja kehollisia menetelmiä. Traumainformoitua kohtaamista toteuttavien organisaatioiden yhtenä periaatteena monissa maissa on, että työpaikoilla pitää olla koulutettuja henkilöitä, joiden puoleen ihmissuhdetyöntekijät voivat kääntyä, kun omat tunteet nousevat pintaan ja eväät tuntuvat olevan vähissä. Siksi koulutamme ensimmäisessä vaiheessa erityisesti työpaikkojen avainhenkilöitä, työnohjaajia ja valmentajia traumatietoiseen työotteeseen.

Koulutuksen teemat ja sisältö

Pääasiallisena oppimateriaalina koulutuksissa käytetään kouluttajayhteisön tuottamaa tietokirjaa Yhteinen kieli, Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen (Basam Books 2020). Lisäksi suunnittelemme moniammatillisille kouluttajayhteisöille joustavia ja muuntautuvia koulutusmateriaaleja harjoituksineen. Ihmistyötä tekevän on voitava tuntea olonsa turvalliseksi ja tarvittaessa hänen on saatava tähän tukea, jotta työn tekeminen laadukkaasti on mahdollista.

Koulutuspäivien teemoina ovat turva, myötätunto sekä työhyvinvointi ja työnilo. Keskeisiä aiheita ovat kasvattajien ja sote-ammattilaisten itsetuntemuksen sekä tunnetaitojen ja monialaisen yhteistyökyvyn kehittäminen. Koulutus on vahvan kokemuksellinen. Se pohjautuu teoriatietoon (ACE-tutkimukset, traumatietous, kansainväliset traumainformoidut mallit), jota yhdistetään käytäntöön erilaisin luovin, hyväksyvää läsnäoloa ja kehotietoisuutta edistävin harjoituksin. Ihmistyöntekijöiden oma hyvinvointi on olennaista työn kehittämisessä. Ammattilaisen oma itsetuntemus ja omien tunnetilojen säätelykyky auttavat myös tukemaan asiakasta, jolla on ongelmia omien tunnetilojensa säätelyssä.

Traumainformoitu työote on kokonaisvaltainen yhteisö- ja organisaatiokulttuuriin liittyvä kehitysote. Iloa ja toivoa -kehitystyöryhmän tavoitteena on kehittää tulevaisuudessa pidempiä koulutuksia ja laajentaa kohderyhmää niin, että sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöiden lisäksi kaikki muutkin vuorovaikutustaitoja työssään tarvitsevat työntekijät esimerkiksi sisäisissä ja ulkoisissa asiakasrajapinnoissa voivat saada perustiedot traumainformoidusta kohtaamisesta.

Iloa ja toivoa -kehitystyöryhmä julkaisee traumatietoisuuteen liittyen myös tietokirjallisuutta ja oppaita. Lisäksi se kehittää konseptin ympärille kansainvälistä yhteistyötä, tutkimus- ja kehitystoimintaa. Työryhmän pitkän ajan tavoitteena on integroida traumainformoituja sisältöjä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusjärjestelmään. Tämä mahdollistaa systeemisen toimintakulttuurin muutoksen, jossa pyritään rakentamaan eri toimijoiden välistä avointa ja tasavertaista dialogia. Kehityksen edellytyksenä on jaettu kumppanuuteen kytkeytyvä paradigma ihmistyötä tekevien ammattilaisten traumatietoisuuden lisäämiseksi. Traumainformoidun kohtaamisen vaikutukset näkyvät tutkitusti käytännössä työntekijöiden työhyvinvoinnin paranemisena, sairauspoissaolojen sekä varhaisen eläköitymisen vähenemisenä.

Työryhmä

Koulutuksen suunnittelussa teemme moniammatillista yhteistyötä punoaksemme yhteen mielenterveyteen, terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvää tieteellistä tietoa ja kokemusperäistä viisautta. Työryhmämme alkuperäiset jäsenet edustavat eri akateemisia aloja.

Anne Pelkonen on kouluttajapsykoterapeutti, psykiatrian erikoislääkäri ja työnohjaaja. Hän käyttää työskentelyssään kognitiivisen psykoterapian, traumapsykoterapian sekä kehollisen, sensomotorisen psykoterapian menetelmiä sekä EMDR- poisherkistämismenetelmää.

Karoliina Maanmieli työskentelee hankkeemme projektipäällikkönä. Hän on filosofian tohtori, kirjallisuusterapiaohjaaja ja lähihoitaja jolla monipuolinen työhistoria kirjallisuusterapian, kirjoittamisen tutkimisen ja mielenterveystyön saroilla. Hän työskentelee koordinaattorina myös haja-asutusalueen naisten tukemiseen tarkoitetussa Heroines- Erasmus+-hankkeessa.

Kati Sarvela on traumainformoidun mallin suomalainen uranuurtaja. Hän on koulutukseltaan hammaslääkäri ja terapeutti (sensomotorinen psykoterapia, hypnoterapia). Hammaslääkärin työnsä ohella hän kouluttaa tietoisuustaitoja, hypnoterapiaa, draamallista kirjoittamista sekä traumainformoitua hoitamista. Anne Pelkonen on psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. Hänellä on yli 20 vuoden työkokemus psykiatrissa yksiköissä, työterveyshuollossa sekä psykoterapeuttina. Hänellä on keskeinen merkitys liikkeessä laaduntarkkaijana.

Johanna Linner Matikka on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja Valviran hyväksymä sosiaalityöntekijä, diakonian vihkimyksen saanut sosionomi (AMK), joogaopettaja (RYT200) sekä sertifioitu TRE®- ohjaaja. Tällä hetkellä hän opiskelee Welfare, Health and Management -tohtoriohjelmassa.

Annika Sarvela on tanssija, joogaopettaja sekä laillistettu hieroja. Hän työskentelee laajasti tanssin ja kehotietoisuusmenetelmien välittäjänä käyttäen työssään keskeisenä menetelmänä kunnioittavaa kosketusta.

Katri Kluukeri on erityislastentarhanopettaja ja kirjallisuusterapiaohjaaja. Hän toimii varhaiskasvatusalan työnsä ohella kirjallisuusterapiaohjaajana ja –kouluttajana. ‍

Lisätiedot  

iloajatoivoa@gmail.com

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

"When inside of" nested selector system.

Step 1

MEDIKAALISISTA TRAUMOISTA DIAGNOOSEIHIN MIELENTER-VEYDEN EDISTÄMISTÄ TRAUMAINFORMOIDUSTI

MEDIKAALISISTA TRAUMOISTA DIAGNOOSEIHIN MIELENTER-VEYDEN EDISTÄMISTÄ TRAUMAINFORMOIDUSTI

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci-pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Aika ja paikka

Helsinki la 26.3 2022 klo 9.00 - 17.00 ja su 27.3. klo10-15.00 etäpäivät kolmena arki-iltana 17.30-19.30(ma 4.4., ma 11.4., ja ke 20.4.)

Kaikki koulutukset

Johdantokoulutus Traumainformoitu positiivinen pedagogiikka (TIPP)

Traumainformoitu positiivinen pedagogiikka (TIPP-malli) on Kati Sarvelan ja Minna Katajamäen kehittämä koulutusmalli lasten ja perheiden kanssa työskenteleville sote-ammattilaisille, kasvattajille sekä kolmannen sektorin toimijoille. Malli perustuu uusimpaan monialaiseen tietoon ja kouluttajien yhdessä saamaan kokemukseen työotteesta ja sen kouluttamisesta.
Lue lisää

KOHTAA MUT - Traumatietoisuutta kohtaamistyön tueksi ammattilaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille

Kohdataan töissä -hankkeen vuoden 2024 ensimmäinen MAKSUTON webinaari 28.2. klo 9-12,30 Teams
Lue lisää

Traumainformoitu positiivinen pedagogiikka (TIPP) TILAUSKOULUTUS!

Traumainformoitu positiivinen pedagogiikka (TIPP-malli) on Kati Sarvelan ja Minna Katajamäen kehittämä koulutusmalli lasten ja perheiden kanssa työskenteleville sote-ammattilaisille, kasvattajille sekä kolmannen sektorin toimijoille. Malli perustuu uusimpaan monialaiseen tietoon ja kouluttajien yhdessä saamaan kokemukseen työotteesta ja sen kouluttamisesta.
Lue lisää

Toivoa, myötätuntoa ja hyvinvointia traumainformoidulla työotteella lasten kanssa työskenteleville

Tämä AVIN:n järjestämä verkkokoulutus tarjoaa vankan perusymmärryksen traumainformoidusta työotteesta sekä konkreettisia työkaluaja arkeen. Se on suunnattu erityisesti lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, mutta yhtä lailla myös pienten lasten vanhemmille.
Lue lisää

Haavoitettujen kokemukset terveydenhuollossa Koulutuskokonaisuus sisältää kaikki moduulit 1 - 5

Tämä koulutus sisältää viiden moduulin kokonaisuuden, jonka osat ovat saatavilla myös erillisinä koulutustuotteina.
Lue lisää

Haavoitettujen kokemukset terveydenhuollossa – Moduuli 5. Toipuminen yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla

Tämä on viides moduuli 5-osaisessa koulutuskokonaisuudessa, jonka osat julkaistaan kukin itsenäisinä moduuleina 6-10/2023.
Lue lisää

Haavoitettujen kokemukset terveydenhuollossa – Moduuli 4. Medikaalinen trauma yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla

Tämä on neljäs moduuli 5-osaisessa koulutuskokonaisuudessa, jonka osat julkaistaan kukin itsenäisenä kokonaisuutena 6-10/2023.
Lue lisää

Haavoitettujen kokemukset terveydenhuollossa – Moduuli 3. Turvan ja myötätunnon neurobiologiaa sekä pohdintaa pirstoutuneesta mielestä

Tämä on kolmas moduuli 5-osaisessa koulutuskokonaisuudessa, jonka osat julkaistaan kukin itsenäisenä kokonaisuutena 6-10/2023.
Lue lisää

Johdatusta traumainformoituun työotteeseen ja positiiviseen pedagogiikkaan

Koulutusiltapäivä 15.11. klo 13-16, jonka teemoina ovat puheeksiottamisen ja toivon kulttuuri, turva, myötätunto, työhyvinvointi ja työnilo. Keskeisinä aiheina kasvattajien itsetuntemuksen sekä tunnetaitojen ja monialaisen yhteistyökyvyn kehittäminen.
Lue lisää

Tunnetaidot ja kehotietoisuus – Myötätuntoa ja traumatietoutta lasten ja nuorten kanssa työskenteleville VERKKOTOTEUTUS

Tässä koulutuksessa käymme läpi traumainformoidun työotteen perusteita lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työn näkökulmasta.
Lue lisää

Haavoitettujen kokemukset terveydenhuollossa – Moduuli 2. Toipuminen haavoittavista kokemuksista, traumainformoitu lähestyminen VERKKOTOTEUTUS

Tämä on toinen moduuli 5-osaisessa koulutuskokonaisuudessa, jonka osat julkaistaan kukin itsenäisenä kokonaisuutena 6-10/2023.
Lue lisää

Haavoitettujen kokemukset terveydenhuollossa – Moduuli 1. Haavoittavat kokemukset yksilötasolla, traumainformoitu lähestyminen VERKKOTOTEUTUS

Tämä on ensimmäinen osa 5-osaista koulutuskokonaisuutta, jonka seuraavat osat julkaistaan kukin itsenäisenä kokonaisuutena 6-10/2023.
Lue lisää

Traumainformoidun työotteen perusteet hammashoidon ammattilaisille VERKKOTOTEUTUS

Tässä itsenäisesti etenevässä verkkokoulutuskokonaisuudessa käymme läpi traumainformoidun työotteen perusteita Sheela Rajan -mallin pohjalta. Koulutus on suunnattu hammashoidon ammattilaisille.
Lue lisää

Traumatietoisen työotteen perusteet seurakunnille ja hengellisille yhteisöille VERKKOTOTEUTUS

Tässä itsenäisesti etenevässä verkkokoulutuskokonaisuudessa käymme läpi traumainformoidun työotteen perusteita kristinuskon näkökulmasta. Koulutus on suunnattu seurakunnille ja hengellisille yhteisöille.
Lue lisää

TUNNEHAAVOJA HUOMIOIVA KOHTAAMINEN – Traumatietoutta hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tueksi Pohjois-Savoon

Hyvällä mielellä – Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke
Lue lisää

Yhteinen kieli – Traumatietoisen kohtaamisen peruskoulutus organisaation toiminnasta vastaaville sekä avain- ja esihenkilöille VERKKOTOTEUTUS

Tässä itsenäisesti etenevässä verkkokoulutuskokonaisuudessa käymme läpi traumainformoituun työotteeseen liittyvää tietoa esimiestyön ja johtamisen näkökulmasta.
Lue lisää

Saven kosketuksesta kehoturvaa, työn iloa ja työn imua. Tilauskoulutus Udumbarassa 11.12.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT. Tässä koulutuksessa madoitumme saven kanssa työskennellen. Lisäksi käymme läpi teoriatietoa, kuinka haavoittavat kokemukset voivat rikkoa meidät tai vaihtoehtoisesti olla ponnahduslautoja uuteen ymmärrykseen ja tietoisuuteen.
Lue lisää

Traumainformoitu työote ja somatiikka alkaen tammikuu 2023.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT. Somaattista tietoisuutta vahvistava 10op koulutuskokonaisuus ihmistyön ammattilaisille. Turun AMK. HYBRIDIKOULUTUS.
Lue lisää

Yhteinen kieli - traumatietoisuus kansalaistaitona Kauniaisissa alkaen 17.9.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT. Tutustumiskoulutus kaikille kiinnostuneille. HYBRIDIKOULUTUS.
Lue lisää

Yhteinen kieli - traumatietoisuus kansalaistaitona Tutustumispäivä Kauniaisissa 11.9.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT. Tutustumispäivä traumatietoisuuteen kaikille kiinnostuneille. LÄHIKOULUTUS.
Lue lisää

Yhteinen kieli - traumatietoisuutta asiakastyöhön 8-9.10. ja 29.10.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT. Traumatietoisuutta, faktoja ja kokemuksellisia harjoituksia hengellisille yhteisöille ja monikulttuurisessa ympäristössä työskenteleville henkilöille.
Lue lisää

Kasvattajien itsetuntemus - Johdatusta traumainformoituun työotteeseen ja positiiviseen pedagogiikkaan 1.9.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT. AVIN:N webinaari – maksuton.
Lue lisää

Yhteinen kieli - Hevonen terapeuttisena kaverina alkaen 30.9.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT. Hevonen terapeuttisena kaverina -koulutuksessa yhdistämme traumatietoutta TIT-koulutusmallistamme kehitettyyn eläinavuisteiseen käytäntöön. HYBRIDIKOULUTUS.
Lue lisää

Yhteinen kieli – Traumatietoisen kohtaamisen koulutus (TIT) sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille TILAUSKOULUTUS!

Traumainformoidun työotteen peruskoulutuskokonaisuus! KYSY ORGANISAATIOSI TARPEISIIN SOVITETTUA TIT–KOULUTUSTA!
Lue lisää

SOF - Social Oriented Focusing Between you and me From intrapersonal to interpersonal with Social Oriented Focusing (SOF) – Introduction Workshop 23.8.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT. FREE ONLINE COURCE for Iloa ja toivoa network
Lue lisää

TraumaSummit2024 – Oletko kiinnostunut toimimaan tapahtuman sponsorina vuonna 2024?

TraumaSummit2024 – Oletko kiinnostunut toimimaan tapahtuman sponsorina vuonna 2024? Ota yhteyttä tapahtumajärjestäjiin iloajatoivoa@gmail.com
Lue lisää