Traumainformoitu työote on eettisesti kestävä työote

TRAUMOJEN hoidossa on aina säästetty, vaikka tosiasiassa monet asiat eivät terveydenhuollossa tuota yhtä paljon kustannuksia kuin traumatisoitumisen hoidon laiminlyönti. On näyttöä siitä, että vakavasti traumatisoituneiden vakauttava hoito jo olennaiselta osalta vähentää ylisukupolvisen trauman siirtymistä seuraavaan sukupolveen. (Anne Suokas, 2023) Koska tutkimusnäyttö osoittaa, miten trauma ja sen tuottama stressistä nouseva kärsimys on lukuisten sosiaalisten ja terveysongelmien juurisyy, niihin puuttuminen on eettisen lääketieteen harjoittamisen ja terveydenhuollon perusta.

ACE-tutkimukset (tutkimukset lapsuuden haitallisista kokemuksista) ovat osoittaneet, kuinka merkittävästi toksinen stressi vaikuttaa väestötasolla vaikkapa eliniän odotusarvoon. Yhä enemmän saamme myös näyttöä rakenteellisen ja historiallisen trauman vaikutuksista yhteiskuntaan, yhteisöihin ja yksilöihin. Lisäksi ylikuormittuneet terveydenhuollon ammattilaiset - erityisesti julkisella puolella -  ponnistelevat omien haitallisten kokemustensa ja sijaistraumatisoitumisen kanssa.

Pidän tärkeänä, että traumainformoidun työotteen perusteita koulutetaan myös lääkäreille jo peruskoulutuksessa. Näin voidaan luoda eettisempiä, inklusiivisempia ja myötätuntoisempia oppimisympäristöjä työntekijöille sekä potilaille ja samalla voidaan parantaa palveluiden laatua.

Kysymys traumainformoidussa lähestymistavassa on myös lääkärin eettisen ohjeiston noudattamisesta. Erityisesti painotan seuraavia näkökulmia

* Emme saa tuottaa tahallisesti lisävahinkoa ja turhaa kärsimystä potilaalle.

* Meidän tulee kohdella potilaita tasa-arvoisesti, syrjimättä ja oikeudenmukaisesti.

* Lääkärin tulee kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja tukea potilasta osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

* Lääkärin tulee omalla käytöksellään ja toiminnallaan vaalia ja edistää kollegiaalisuutta potilaan parhaaksi sekä arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi.  

Pidän tärkeänä, että lääketieteenharjoittajat kukin itsekseen ja yhdessä pohtisivat syvällisesti toimintansa eettisiä lähtökohtia.

* Onko lääketieteen etiikka inflaatiokierteessä?

* Onko lääketieteelliset instituutiot olleet mukana vahvistamassa eriarvoistavaa kehitystä, jossa potilaita ei kohdella tasa-arvoisesti, syrjimättä ja oikeudenmukaisesti?

* Edistämmekö toiminnallamme sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja näin kokonaisvaltaista hyvinvointia?

* Onko kollegiaalisuus keskuudessamme sellaista, että se edistää potilaan parasta vai rikkooko trauma ja kolonialistiset hierarkiat ammatillisten yhteisöjemme eheyttä?

* Onko suoritekeskeinen yksisilmäinen talousajattelu vienyt huomion hyvinvoinnin ja terveyden maksimoinnista taloudellisten voittojen ja palveluiden tuottamisen maksimointiin?

Eräs keskeinen ongelmamme hyvinvointialueilla lienee se, että lääketieteen insitutionaaliset rakenteet ovat ensisijaisesti fysikalismille rakentuvan rahoituksen, kuten lääketeollisuuden ja lääketieteellisen teknologian rahoittamia. Tapa, jolla tutkimuksia rahoitetaan ei tue riittävästi sairastavuuden juurisyihin puuttumista, holistista ajattelua, monialaista yhteistyötä ja tieteiden integraatiota vaan haitallista, siiloutunutta, yltiöindividiualistista kilpailu- ja suoritekeskeistä ajattelua.

Artikkelissa “Tiekartta traumainformoituun lääketieteelliseen koulutukseen” yhdysvaltalaiset traumainformoidun työotteen asiantuntijat painottavat, että vahvistaessaan kyseisen työotteen osaamista lääkäreissä, rakennamme samalla terveydenhuollon järjestelmää, joka edistää kaikkien osapuolten toipumista (Sarah Berman et al, 2023). Traumainformoidun työotteen ja eettisen työskentelytavan tulisi olla tänä päivänä toisistaan erottamaton pari. Ei ole toista ilman toista. Siksi traumainformoidun työotteen tulisi kuulua myös lääkärien peruskoulutukseen.


Lähteet

Lääkäriliiton eettiset ohjeet. (2014). https://www.laakariliitto.fi/…/kuinka…/eettiset-ohjeet/

Berman, Sarah MD1; Brown, Taylor MD2; Mizelle, Cecelia3; Diep, Thang4; Gerber, Megan R. MD5; Jelley, Martina MD6; Potter, Laura A.7; Rush, Patricia MD, MBA8; Sciolla, Andres MD9; Stillerman, Audrey , MD10; Trennepohl, Christopher MD, MPH11; Weil, Amy MD12; Potter, Jennifer , MD13. Roadmap for Trauma-Informed Medical Education: Introducing an Essential Competency Set. Academic Medicine ():e005196, March 01, 2023

Kuvajainen, M., Liimatainen ,T., & Sarvela, K. (2023). Medikaaliset traumat terveydenhuollossa. Youtube. https://youtube.com/live/MZbbLC7V2cM

Sarvela , K. & Liimatainen, T. (2023). Kuka pelkää hammaslääkäriä - Haavoitettujen kokemukset tereydenhuollossa. Basam Books.

Suokas, A. (2023). Alkusanat. Teoksessa Linner Matikka, J., & Hipp, T. (toim.) Traumainformoitu työote. PS-kustannus.

Kirjoittaja

Kati Sarvela on traumainformoidun lähestymistavan suomalainen pioneeri ja aktivisti. Hän on myös hammaslääkäri, tietokirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Kati on erikoistunut traumatietoisuuden kehittämiseen erityisesti ihmisläheisen työn toimialoilla. Saat Katiin yhteyden sähköpostitse iloajatoivoa@gmail.com

Tutustu Iloa ja toivoa verkkosivustoon.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

  • point 1
  • point 2

bold-italic

Blogi ja videot

Video 44. Pioneereja maailmalta, Daniel Siegel

Nyt esittelemme keskeisen integratiivisten tieteiden pioneerin ja tieteenharjoittajan Daniel Siegelin.

Lue lisää
Video 43. Sosiaalis-emotionaalinen oppiminen, traumat ja hyvinvointi

Videolla avataan Daniel Siegelin sosiaalis-emotionaalisen oppimisen prosessia inhimillisen hyvinvoinnin ja traumojen näkökulmasta.

Lue lisää
Video 42. Holistinen ihmiskäsitys hyvinvoinnin perustana - Hyvinvoinnin kolmio

Tällä videolla jatketaan ihmiskäsitys- ja hyvinvointiteemalla otsikolla Holistinen ihmiskäsitys inhimillisen hyvinvoinnin perustana.

Lue lisää